Formularz rekrutacyjny

w badaniu osób posiadających certyfikat kwalifikacji rynkowej w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

dowiedz się więcej o badaniu

Jeśli wybrał/a Pan/i odpowiedź „żaden z powyższych”, prosimy zakończyć wypełnianie formularza. Poszukujemy osób, które zdobyły certyfikat wymienionych kwalifikacji rynkowych.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Qualio Badania i Działania Społeczne Spółka Cywilna z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 91 (kod pocztowy 90-225) informuje, że:

1. Pana/Pani dane osobowe (imię, email, telefon, informacje dotyczące nabycia kwalifikacji rynkowej oraz statusu zawodowego) przetwarzane są w celu rekrutacji do wywiadu indywidualnego w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż 2 miesiące.

3. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Inwestycji i Rozwoju, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: kancelaria@miir.gov.pl lub pisemnie, przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.

8. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl lub pisemnie, przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

9. Administrator powierzył przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu, Instytutowi Badań Edukacyjnych. Może się Pani/Pan również skontaktować z inspektorem ochrony danych Instytutu Badań Edukacyjnych, podmiotu który realizuje projekt nr UDA-POWR.02.13.00-00-0001/18-00 poprzez adres poczty elektronicznej: iod@ibe.edu.pl.

10. Pani/Pana dane osobowe zostały powierzone Instytucji Pośredniczącej, Ministerstwu Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa, beneficjentowi realizującemu projekt, Instytutowi Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa oraz podmiotowi, który na zlecenie beneficjenta uczestniczy w realizacji badania firmie Qualio Badania i Działania Społeczne Spółka Cywilna siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 91 lok. 11 (kod pocztowy 90-225)

11. W sytuacji przeprowadzenia ewaluacji, kontroli i audytu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Pani/Pana dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym powyższe działania na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta.

12. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 odbywa się w związku z art. 6 ust. 1 pkt c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO
na podstawie:

– rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006(Dz.Urz.UE.L.2013.347.320, z późn. zm.);

– rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz.Urz.UE.L.2013.347.470) oraz załączników I i II do tego rozporządzenia;

– rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących
do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014);

– ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475, 2433).

%d blogerów lubi to: